Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Privacy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk:

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk:

Onze praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

- voor fysiotherapeutische zorgverlening;

- voor administratieve doeleinden

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Alle medewerkers binnen PMC Dalen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Onze medewerkers zijn zich ervan bewust dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens, de inhoud van een dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid.

Wij zetten ons in deze gegevens vertrouwelijk te laten blijven en hebben hiervoor maatregelen genomen.

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.